Puhe talousarviovaltuustossa 15.11.2010

Vihreä ryhmäpuheenvuoro, valtuuston talousarviokokous 15.11.2010

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, pormestari, valtuutetut ja muut läsnäolijat,

Vihreä valtuustoryhmä on vastuuttanut ryhmäpuheenvuorolla tällä kertaa varapuheenjohtajaa.

Pormestari luonnehti talousarvioesityksensä julkaistessaan ensi vuotta ”maltillisen kasvun vuodeksi”. Nämä sanat kuvaavat luottamusta tulevaan, vaikka pessimistisimmissä arvioissa edelleen veika­taan mahdolliseksi kehitystrendiksi pelättyä ”W:tä”, uutta laskua heti pienen nousun perään. Viime vuonna teimme talousarviokokouksessa kipeitä leikkauksia, kovin muhkeista porkkanoista ei tänäkään vuonna vielä puhuta. Silti taloudelli­nen tilanne on ollut viime vuotta helpompi, tunnelma ryhmien välisissä neuvotteluissakin maltillisen toi­veikas.

Lautakunnat ja talousarviota valmistelleet virkamiehet ovat tehneet parhaansa pitääkseen kustannusten nousun hallinnassa ja saadakseen entisen suuruisella rahamäärällä entistä enemmän, parempia tai vaikuttavampia palveluita. Päädyimme kuten Riitta Koskinen puheenvuorossaan jo totesikin, valtuustoryhmien neuvotteluissa budjettisopuun päässeiden ryhmien kesken siihen yhteiseen lähtökohtaiseen mielipiteeseen, ettei budjetin loppusummaa kasvateta pormestarin esityksestä. Tämä oli myös vihreän valtuustoryhmän kanta.

Tampereella on jo nyt velkaa lähes 1500€/asukas, yli kaksinkertaisesti kymmenen ja 1,5-kertaisesti viiden vuoden takaiseen määrään nähden, ja jo pormestarin pohjaesitys nostaa jälleen kaupungin velkataakkaa. Vaikka Tampereen velkaantuminen on pysynyt maltillisena suhteessa muihin maamme suuriin kaupunkei­hin, tarkoittaisi jokainen euro lisää pohjaesitykseen samalla lisävelkaa. Se ei nähdäkseni olisi kestävän ta­louden eikä siten myöskään vihreän kestävän talouspolitiikan mukaista. Vihreät tunnetaan vaatimuksesta, ettemme saa viedä lapsiltamme maapallon hyvinvointia ja maksattaa siten tulevilla sukupolvilla omaa elä­mäntapaamme ja sen ongelmia, ekologista velkaa. Ihan samoin myös taloudellinen velka on pidettävä koh­tuullisella, meidän itsemme pois maksettavissa olevalla tasolla. Lainaa voi ottaa investointiin, mutta kau­pungin jokapäiväisen perustoiminnan on pyörittävä tuloilla, ei syömävelalla.

Talousarvio perustuu viime vuonna laadittuun valtuustokauden kaupunkistrategiaan. Näimme vihreässä valtuustoryhmässä paljon vaivaa strategian kommentoinnissa ja valmistelutyössä. Nyt saamme huomata, että se työ kantaa. Talousarvion pohja sisältää lukuisia vihreiden tavoitteiden mukaisia hankkeita, kohteita ja näkökulmia, näistä merkittävimpänä koko strategialle luonteen antavat painotukset ennaltaehkäisevään työhön, kaupunkirakenteen eheyteen ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Jos näistä jotakin konkreettisia tulevan vuoden hankkeita haluaa nostaa esiin, en malta olla korostamatta katuraitiotien etenemisen tärkeyttä osana liikennejärjestelmämme kehittämistä. Emme ole suunnittele­massa ja rakentamassa uutta vaihtoehtoa tai kilpailijaa bussille, kuten virheellisesti usein kuulee puhutta­van, vaan koko kaupunkiseutua hyödyttävän liikennejärjestelmäkokonaisuuden yhtä oleellista osaa. Katu­raitiotie palvelee toki ensisijaisesti Tampereen kasvavan asukasmäärän liikkumisen tarpeita, mutta samalla kaupunkiympäristön laadullisen kehittämisen, elinkeinoelämän, keskustan ja ratikkareittien varren alue­keskusten vetovoimaisuuden ja liikenteellisen sujuvuuden tarpeita sekä ilmastonmuutoksen hillinnän kan­nalta tärkeän ekologisemman joukkoliikenteen tavoitetta.

Ekologinen liikennejärjestelmä, ainakin tämän hetken käsitys ekologisesta liikennejärjestelmästä, perustuu varsin pitkälle raideliikenteeseen. Tämän kehittämiselle on valtionkin tuki, viittaan tällä tietenkin valtio­neuvoston kaupunkiseudun lähiraideliikennehankkeisiin lupaamaan 65 miljoonan euron tukisummaan. Tuki olisi jaettavissa raitiotie- ja lähijunahankkeiden edistämiseen esimerkiksi siten, että  40 M€ käytetään kau­punkiratikan ensimmäiseen linjaan ja loput 25 M€ lähijunaliikenteen aloittamiseen nykyisillä raiteilla. Valtion 40 M€ tuki vastaisi 30 % ensimmäisen katuraitiotien kustannuksista. Se olisi siis samaa prosenttiluokkaa millä valtio tukee pääkaupunkiseudun raidehankkeita. 25 M€ taas riittäisi lähijunaliiken­teen ensimmäisen vaiheen investointeihin, ei tokikaan uusien raiteiden rakentamiseen, mutta kaupunki­seudun lähijuna-liikenteen alkuun pääsemiseen kuitenkin.

Korostan vielä sanaa liikennejärjestelmäkokonaisuus.  Mitä teemme parantuvilla kaupunkien ja jopa maiden välisillä joukkoliikenneyhteyksillä, jos ei liikennejärjestelmäkokonaisuutemme pysty vastaamaan kaikkien rautatieasemalle, linja-autoasemalle ja lentokentälle saapuvien joukkoliikennematkustajien matkaketjujen jatkotarpeisiin? Tampereella päätään nostava uusi rohkeus ja aiempaa kunnianhimoisemmat hanke­ajatukset kaupunkikehityksessä ja suurhankkeissa ovat innostavia. Mutta millä kuljetetaan upealle paikalle ydinkeskustaan kaavaillun areenan ja sen viereisten liiketilojen asiakkaat, uusien tornitalojen toimisto­työläiset ja asukkaat? Tarvitsemme liikennemuotoja, jotka pystyvät ekologisesti, sujuvasti ja turvallisesti kuljettamaan suuriakin ihmisjoukkoja; tarvitsemme bussien oheen ratikoita ja lähijunia ja lähietäisyyksiltä saapuville turvallisia, loogisia ja viihtyisiä kävely- ja pyöräilyreittejä. Myös liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa on hallittava kokonaisuuksia, ei yksin sen osia.

Liikenne ja yhdyskuntarakenne ovat itselleni ja vihreille tärkeitä aiheita. Vihreä kädenjälki näkyy myös vaikkapa Lasten ja nuorten lautakunnan työssä ja talousarvioesityksissä ennaltaehkäisevään työhön. Koska oletan muiden ryhmien nostavan tätä vielä esiin puheenvuoroissaan, mainitsen toisena esimerkkinä vihreiden kannalta merkittävistä talousarviossa huomioiduista kaupunkistrategian mukaisista hankkeista kuitenkin hyvin eri tavalla ennaltaehkäisevään työhön liittyvän kohteen: hiljan käynnistyneen ja tulevana vuonna toivottavasti entistä paremmin vauhtiin pääsevän Eco2-hankkeen, jonka koordinoivan sateenvarjon alle on koottu kaupungin eri sektorien toimia ja ponnisteluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tätä työtä tarvitaan.

Askelet sateenvarjon alla ovat konkreettisia, esi­merkiksi kaupungin omien kiinteistöjen energiatehokkuu­den parantaminen. Kaupunkistrategiassa asetettu tavoite kaupungin omien kiinteistöjen energiankulutuk­sen vähentämisestä ei tänä kuluvana vuonna to­teudu, joten pormestarin talousarvioesityksessään Tilakes­kukselle energiaremontteihin osoittama raha, jos se viisaasti ja arvorakennusten alkuperäisiä ominaisuuksia kunnioittaen osataan käyttää, on mitä suurim­massa määrin strategiassa asetettujen tavoitteiden mukainen ja vihreästä näkökulmasta tervetullut.

Arvoisa puheenjohtaja, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Riitta Koskinen esitti puheenvuoros­saan budjettineuvottelusopuun päässeiden ryhmien yhteiset esitykset budjetin muutoksiksi. Vihreät ovat tämän neuvottelutuloksen takana.

Valtuustoryhmämme toiveena oli erityisesti panostaminen pitkällä tähtäimellä kaupungin parhaaksi muo­dostuviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin, erityisesti joukkoliikenteeseen. Emme saaneet tukea muilta ryh­miltä kaikille tavoitteillemme, mutta olemme tyytyväisiä neuvotteluissa voimakkaasti esiin nousseeseen linjaukseen, että talousarvioon sovittavien muutosten tulee olla mitattavia, määräaikaisia ja taloudelliseen­kin positiiviseen vaikuttavuuteen johtavia tai vähintäänkin siihen tähtääviä.

Mitattavuus ja vaikuttavuus lienevät tavoitteellisuudessaan kaikille selviä asioita, mutta miksi määräaikai­suus? Palaan jälleen puheeni alun talousteemaan. Koska neuvotteluissa sopimamme leikkaukset kohdistui­vat investointeihin eivätkä käyttömenoihin, siis kertaluontoisiin hankintoihin tai projekteihin eivätkä niihin jokavuotisiin enemmän tai vähemmän kiinteisiin menoihin, joilla kaupungin toimintoja pidetään yllä ja työntekijöiden palkkojakin maksetaan, halusimme myös näillä rahoilla mahdollistettavien hankkeiden ole­van kustannuksiltaan yhteismitallisia, siis kertaluontoisia, määräaikaisia.

Nämä edellytykset täyttäviä ja vihreidenkin lämpimästi tukemia ovat sekä ennaltaehkäisevän perhetyön li­särahat lasten- ja nuortenlautakunnan budjettiin että lautakuntarajat moneen suuntaan ylittävä kohdenne­tun joukkoliikenteen määräraha, jolla parannetaan erityisesti vanhusten ja toimintarajoitteisten, mutta toki kaikkien käytettävissä olevaa, joukkoliikennepalvelua.

Talouspäätösten sivussa ehdimme keskustella monista budjettivaikutuksettomistakin asioista. Bussilippujen latauskäytännöistä ja alennusperusteista keskustelun lisäksi tulimme useampaan otteeseen sivunneeksi johtosääntöjä, poliittista ohjausta ja kansalaisosallistumisen vaikuttavuutta. Ehkä näidenkin keskustelujen tulokset muuttuvat pian myös käytännöksi. Vihreiden kesken ainakin jäimme pohtimaan niiden yksiköiden toimintaa, jotka eivät kuulu minkään lautakunnan alaisuuteen, mutta joiden toiminta koskettaa merkittä­västi kaikkia. Esimerkkinä tällaisesta on Tilakeskus. En pitäisi mahdottomana tilojen hallinnasta ja ylläpi­dosta vastaavan Tilakeskuksen siirtämistä esimerkiksi yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen, kuuluvathan samalle sektorille jo ennestään mm. maaomaisuuden hallinta ja rakennusluvat.

Keskustelimme myös budjetin esitystavan selkeydestä - tai tässä tapauksessa tarkemmin sanoen vaikeasel­koisuudesta  - ja siitä, mitä kaikkea valtuuston voidaankaan katsoa päättävän talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Vain joitakin viikkoja sitten Tesoman kaavojen käsittelyn yhteydessä saimme valtuustoryhmille hyvän herätyksen talousarvion ja siihen liittyvien tekstien merkityksestä, kun kuulimme Tilakeskuksen val­mistelleen kaupungin toimintojen siirtymistä kaupungin omistamista tiloista kauppakeskuksen yhteyteen ja katsoneen valtuuston hyväksyneen asian edellisen talousarvion yhteydessä. Kuinka moni tiesi lukea listaa vuokrattavista tiloista rinnan kaupungin omistusten ja toimintojen listan kanssa ja huomasi siten, että kir­jaston ja terveyskeskuksen mainitseminen vuokralistalla tarkoittikin omista tiloista luopumista ja muuttoa?

Nyt viisastuneina siis tiedämme, että valtuutetun tulisi lukea talousarvioesitystä kuin piru raamattua ja viila pilkkujen viereen valmiiksi teroitettuna. Ryhmien edustajina neuvotteluissa istuneet ovat sitä kyllä parhaansa mukaan yrittäneetkin, kiusanneet virkamiehiä kysymyksillään, vaatineet yksilöintejä erilais­ten hankkeiden ja lisäys- tai poistotarpeiden kustannuksista… mutta edelleen taidamme me valtuutetut talousarviokirjan lukijoina vaikuttaa ihmisiltä, varsin ystävällisiltä ihmisiltä piruun verrattuna.

Kuten valtuutettu Aleksovski neuvottelujen kuluessa useampaankin otteeseen harmistuneena totesi, bud­jettikirja on ylimalkainen. Paksuhan se on nytkin, mutta ehkä sittenkin on tiivistämisessä ja momenttien yh­distämisessä menty jo liiallisuuksiin? Jos ei budjettiteksti kertalukemalla aukene selkeiksi merkityksiksi ja ymmärrettävinä kokonaisuuksina hahmottuviksi luvuiksi, eikö ole syytä avata detaljeja jo kirjaan, ei vain neuvottelevien valtuustoryhmien edustajien erikseen kysyessä?

Arvoisa puheenjohtaja, pormestari, valtuutetut ja johtavat virkamiehet,

lopuksi haluan omasta ja vihreän valtuustoryhmän puolesta kiittää kaikkia talousarvioneuvotteluihin osallistuneita neuvottelujen hyvästä ja rakentavasta keskustelusta, asiallisesta erilaistenkin mielipiteiden esiin­tuomisesta ja tarkkaavaisesta toisten mielipiteiden ja näkökulmien kuuntelusta. Vaikka neuvotteluissa sivu­tut asiat ovat yksittäisinä asioina pieniä suhteessa koko talousarvion loppusummaan, on kes­kusteluissa ehkä rakennettu jotakin jalansijoja tuleville parannuksille ja mahdollisesti joskus isommiksikin muodostuville muutoksille. Myös poliittisen kulttuurin muutokselle avoimempaan ja keskustelevampaan suuntaan – ehkä pääsemme vielä poliittiseen kulttuuriin, jossa vielä nykyistäkin avoimemmin, pelin politiikan sijaan, keskustellaan asioista asioina, toistemme näkökulmia arvostaen eikä arvostellen.

Tästä jatketaan toivottavasti rakentavaa ja hyviin asioihin johtavaa keskustelua ja päätöksentekoa edelleen. Tänäänkin.

 
< Edellinen   Seuraava >

Kommentteja

Tuostako puheenvuorosta Aaamulehti uutisoi lauseen, joka oli Suomen Kuvalehden jyvissä ja akanoissa? Tämän:' Vihreiden Kirsikka Siik puhui Tampereen muuten sopuisassa kaupunginvaltuustossa[b][/b] Siihen otsikkoon tarvittin kyllä paljon lehtimiestaitoa, sillä niin oli sovinnollista asiaa koko puheenvuoro! Ja oli muuten minun mielstäni hyvää kieltä ja kielikuvia.

Kommentoinut Marja-Leena Hassinen, 12/23/2010 16:10

 1 
Sivu 1 1 ( 1 Kommentteja )
©2006 MosCom

Kommentoi: Puhe talousarviovaltuustossa 15.11.......

Kirjoita kommenttisi:

Nimi: (pakollinen)

E-mail: (pakollinen)
Sähköpostiosoitteesi ei näy sivuilla - ainoastaan sivuston ylläpitäjälle
Kotisivu: (vaihtoehtoinen)Kommentti: [BBcode]