Kunnallisvaalit 2012 & 2017

VAIN KESTÄVÄ ON KYLLIN HYVÄÄ 

Vanha viisaus on, ettei pyörää kannata keksiä uudelleen. Joskun niin käy myös vaaliteemojen kanssa. Ei maailma ole vielä niin paljon muuttunut, että aiemmat teemani olisivat mitenkään vanhentuneet, päinvastoin!  Voin siis kirjoittaa ihan samoin kuin viime eduskuntavaalien alla: jatkan työtänin kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi - siis johdonmukaisesti samoilla linjoilla kuin aiemmatkin vaalit, onhan hyviä teemoja ja tavoitteita turha lähteä muuttamaan.

Mottonani toimii edelleen "Vain kestävä on kyllin hyvää". Tällä haluan sanoa, ettei muilla hyvilläkään yhteiskunnan, terveyden, talouden tai tasa-arvon puolesta tehtävillä toimilla ja päätöksillä ole pidemmän päälle merkitystä, jos emme ensisijaisesti osaa huolehtia tärkeimmästä: maapallosta ja sen ekosysteemistä, maapallon säilymisestä elinkelpoisena. Se on tärkein arvo sekä arjessa että politiikassa.

Luonnon- ja ympäristöarvojen lisäksi ajattelen kestävyyttä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, ihmisten kykynä jakaa oikeudenmukaisesti saavuttamamme hyvinvointi.

Jokaisen poliittisen päätöksenkin tulisi siis olla sellainen, jonka tavoitteena on pitkällä tähtäimellä parantaa elämän edellytyksiä maapallolla tai elämän laatua yhteiskunnassa, ja nimenomaisesti tässä järjestyksessä priorisoiden.

Kunnallisella tasolla oleellisia asioita kestävien arvojen eteenpäin viemiseksi ovat esimerkiksi pyöräilyn mahdollisuuksien edistäminen edelleen (konkreettisia asioita vaikkapa pyörätiesuunnittelijaresurssien lisääminen, hyväksyttävien suunnitelmien sisältö ja laatu, kunnossapidon rahoitus), kunnan rakennusten energia-asiat, rakennussuojelu sekä lähipalveluiden säilyttäminen ja parantaminen - viimeksimainitun aihepiirin sisällä ehdottomasti tärkeimpiin palveluihin kuuluvat kirjastopalvelut, mutta perheenjäsenten liikuntaharrastusten kautta olen huomannut paljon kunnallista tehtävää ja tasa-arvon parantamista myös niin nuorison kuin urheiluseurojen ulkopuolisten toimijoidenkin harrastusvuorojen ja -tilojen saavutettavuudessa ja laadussa. Ja kaiken kaupungin toiminnan työkalunahan on lopulta raha, vuosittainen kaupungin budjetista päättäminen on tietenkin kaikkineen valtuutettujen merkittävin tehtävä.

Jo viime eduskuntavaaleihin kuvaamani ajatukset kestävän yhteiskunnan eri puolista löytyvät kattoteeman "Vain kestävä on kyllin hyvää" alateemojen alta (klikkaa vahvennettuja tekstejä alla, kukin niistä toimii linkkinä tarkemmin ajatuksiani aihepiiristä avaavaan kirjoitukseen):

Kestävä ympäristö

Kestävä liikenne

Kestävä talous ja

Kestävä arki

 

Eräänlaisena bonuksena kestävyyden teemaan haluan tuoda esiin myös politiikan tekemisen tavan.

Politiikka on pohjimmiltaan hyvä, oikea, oikeudenmukainen ja meille kaikille yhteinen asia. Politiikka itsessään ei ole peliä, ei kaupankäyntiä, ei piikittelyä tai mollaamista eikä kabineteissa tehtyjä sopimuksia, vaan yhteisten asioiden päättämistä. Sen ei myöskään tulisi olla minkään eturyhmän hetkellisen edun vaan yhteiskunnan kokonaisuuden pitkän tähtäimen etujen ajamista. Siksi myös sen tekemisen tapaa pitäisi muuttaa. Päätökset on täysin mahdollista tehdä avoimesti, kuunnellen, keskustellen, erilaisia näkökulmia ja argumentteja tutkien ja punniten - jos sitä tekemässä on ihmisiä, jotka haluavat niin. Ja sitä minä ainakin haluan.